En fältnyckel över Storbritanniens bokförare

Tjänstebeteckningarna för brittiska bokförare klingar ståtligt som sig bör i ett kungarike, och till skillnad från Sverige finns det yrkesförbund med långa traditioner vars virrvarr av förkortningar kan göra en oinvigd riktigt förvirrad. För att reda ut vad som döljer sig bakom beteckningarna och vilka krav som egentligen ställs på bokförarna, har vi sammanställt en fältnyckel över Storbritanniens bokförare.

Storbritanniens bokförare

Autor: Ivar Veskioja, 1Office Storbritannien, VD

I likhet med Sveriges skattesystem är även den brittiska redovisningsbranschen förhållandevis enkel och enhetlig. De kvalifikationer som hör samman med en bokförares yrkeskunskaper är inte särskilt utbredda och dessa kvalifikationer har ingen nämnvärd betydelse på arbetsmarknaden. Därför är det personer med väldigt olika utbildning och kunskapsbagage som ansöker till samma tjänst i Sverige. Arbetsgivaren baserar sitt rekryteringsbeslut på kandidatens tidigare arbetserfarenhet och hans eller hennes svar på yrkesrelaterade frågor. I Storbritannien är det enkelt att förstå sig på yrkeskunskaperna hos någon som erbjuder en redovisningstjänst eller en kandiderande bokförare enbart ifall intervjuaren är bekant med de i branschen utbredda kvalifikationernas innehåll.

Accountant eller bookkeeper

I Sverige används tjänstebeteckningar som bokföringsassistent, bokförare och huvudbokförare, även tjänstebeteckningen finanschef är löst knuten till branschen. Ingen av dem hör ihop med jämförbara eller definierade kvalifikationer. Tjänstebeteckningen bokförare kan översättas till engelska antingen med beteckningen accountant eller bookkeeper. I Storbritannien är dessa två tydligt åtskilda termer, men de har ingen laglig innebörd. För att få använda t.ex. tjänstebeteckningarna läkare (doctor) eller advokat (barrister), måste det finnas en laglig grund, men beteckningarna accountant eller bookkeeper kan användas av vem som helst, för det behöver man inte vara medlem av något yrkesförbund. Bookkeeper är en lägre position som för det mesta förknippas med att bokföra transaktioner från originaldokument eller andra uppgiftsformat. Med svenska termer är det alltså fråga om en bokföringsassistent som hjälper bokföraren med registreringsarbeten. En accountant är i Storbritannien vanligtvis medlem av något yrkesförbund. På det viset får en bokförare kvalifikationer som är begripliga för arbetsgivaren och kunden, vilket hjälper honom eller henne att definiera och sälja sina kunskaper. Vidare inbegriper medlemskapet i ett yrkesförbund en obligatorisk fortbildning (continuing professional development eller CPD) och verksamhetsförsäkring (professional indemnity insurance). Även en bookkeeper kan vara medlem av eller lärling i ett yrkesförbund, det senare gör en kvalificerad till chartered accountant.

Kungliga bokförare

För att få använda beteckningen chartered accountant måste bokföraren vara medlem av ett yrkesförbund som verkar enligt ett kungligt dekret (royal charter) i Storbritannien eller ett land inom Samväldet. Det finns sex sådana yrkesförbund. Det äldsta av dem grundades i Skottland 1854. De sex förbundens fullvärdiga medlemmar är samtliga chartered accountants med vissa variationer i beteckningarna. Tjänstebeteckningen chartered accountant kan i dessa förbund enbart användas av fullvärdiga medlemmar som har genomfört alla erforderliga prov och genomgår upprepade fortbildningar. En lärling kan inte använda denna tjänstebeteckning. En svensk motsvarighet till beteckningen chartered accountant skulle kunna vara en beteckning som kalkylexpert eller kalkylspecialist.

Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)

ICAS grundades 1854 genom ett kungligt dekret som världens första yrkesförbund för professionella bokförare. Medlem av detta förbund har rätt att använda tjänstebeteckningen chartered accountant (förkortning CA). Yrkesförbundet har 21 000 medlemmar och lärlingar. Organisationens verksamhet är trots dess namn inte geografiskt begränsad till Skottland. Förbundets lärlingar och medlemmar finns i södra England, men även i andra länder. Huvudkontoren ligger i Edinburgh, Glasgow och London.

Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW)

Detta yrkesförbund för bokförare grundades i England genom ett kungligt dekret 1880. Förbundets medlemmar har rätt att använda tjänstebeteckningen chartered accountant (förkortning ACA eller FCA). Förkortningens första bokstav refererar till medlemmens tjänstetid och position i förbundet:
• ACA betyder associate chartered accountant och
• FCA betyder fellow chartered accountant.
Den senare av dessa beteckningar visar på högre status och längre tjänstetid. Förbundets 144 000 medlemmar finns i Samväldet, som förenar det brittiska imperiets gamla kolonier, men även i andra länder. ICAEW har medlemmar i till exempel Belgien, Kina, Hongkong, Indonesien, Vietnam och Förenade Arabemiraten. Förbundets huvudkontor finns i London och Milton Keynes.

Chartered Accountants Ireland (CAI)

Irland har ett yrkesförbund för bokförare grundat genom kungligt dekret 1888. Medlemmar av CAI har liksom ICAEW:s medlemmar rätt att använda tjänstebeteckningen chartered accountant (förkortning ACA eller FCA). Det finns 23 000 medlemmar över hela världen. Inte heller CAI:s verksamhet är geografiskt begränsad trots dess namn. Huvudkontoren ligger i Dublin och Belfast.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

Medlemmar ACCA, som detta årtionde blev världens största yrkesförbund för bokförare, har rätt att använda tjänstebeteckningen chartered certified accountant. Framför en yngre medlems tjänstebeteckning finns återigen ordet associate (förkortning ACCA) och en äldre medlem får status som fellow (förkortning FCCA). Även om ACCA grundades som organisation 1904, utfärdades ett kungligt dekret angående yrkesförbundets status först 1974. Det handlar om den i England grundade ICAEW:s lillebror som gick i strid emot nedläggningen av ICAEW och ICAS. Förbundet har över 178 000 fullvärdiga medlemmar och 455 000 lärlingar. ACCA verkar även i Baltikum. Sammanlagt har organisationen över 90 kontor och huvudkontoret ligger i London.

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) och Chartered Institute of PublicFinance and Accountancy (CIPFA)

CIMA och CIPFA är två mindre förbund som verkar genom kungligt dekret.
Tjänstebeteckningarna för fullvärdiga medlemmar är
• i CIMA chartered management accountant (förkortning ACMA eller FCMA) och
• i CIPFA chartered public finance accountant (förkortning CPFA).
ICAEW försökte 2005 slå samman båda organisationerna med sig själv, men det misslyckades.

Andra erkända yrkesförbund

Vid sidan av förbund som verkar genom kungligt dekret finns det även andra erkända yrkesförbund, t.ex. Association of International Accountants (AIA) och Association of Authorised Public Accountants (AAPA).
Den senare av dem är sedan 1996 en underorganisation till ACCA.
Tjänstebeteckningarna för fullvärdiga medlemmar är
• i AIA international accountant (förkortning AAIA eller FAIA) och
• i AAPA authorised public accountant (förkortning AAPA)
Tjänstebeteckningen accountant används förutom i de åtta ovannämnda yrkesförbunden även av Institute of Financial Accountants (IFA), Association of Certified Public Accountants (CPA) och Institute of Certified Practising Accountants (ICPA).
En medlems tjänstebeteckning är
• i IFA incorporated financial accountant (förkortning AFA eller FFA);
• i CPA certified public accountant (förkortning ACPA eller FCPA) och
• i ICPA certified practising accountant (förkortning CPA).

Yrkesförbund för bokföringsassistenter

Bokföringsassistenterna har sina egna yrkesförbund. Kändast är Institute of Certified Bookkeepers (ICB) och Association of Accounting Technicians (AAT). Vad gäller den senare används för medlemmar förkortningarna MAAT och FMAAT. Vid behov finns även beteckningen member in practise (MIP), vilket ger en medlem rätt att självständigt erbjuda sina tjänster på marknaden. AAT samarbetar med CIMA, CIPFA, ICAEW och ICAS. ACCA ger bokföringsassistenten kvalifikationen certified accountant technician (CAT). En person med sådan kvalifikation har inte rätt att erbjuda sina tjänster självständigt. Förutom ICB och AAT finns även International Association of Bookkeepers (IAB) som erbjuder redovisnings- och löneberäkningskvalifikationer inom programmet Qualifications and Credit Frameworki (QCF). I IAB använder medlemmarna tjänstebeteckningarna förkortade AIAB, MIAB och FIAB samt tjänstebeteckningen registered bookkeeper.

Revisorer och yrkesförbund

Medlemmar av ICAEW, ACCA, CAI, ICAS och AIA kan arbeta som revisorer under översyn av respektive yrkesförbund efter tillbörlig kvalificering (audit qualification). Kvalificeringen gäller även i Europeiska Unionens andra medlemsländer. Alla revisorer har därmed kvalificeringen chartered accountant, men alla chartered accountants är inte kvalificerade till att vara revisorer. För att bli kvalificerad till att vara revisor måste man även praktisera tre år hos en certifierad revisor eller arbetsgivare. Redovisnings- och revisionsproven är delvis överlappande. För att få arbeta som registrerad revisor behöver man ett praktikintyg från ett av de fem yrkesförbunden. Ett praktikintyg förutsätter i sin tur tre års dokumenterad praktik.

Möjligheter att erhålla en tjänstebeteckning

Det finns många vägar att ta för att få tjänstebeteckningen chartered accountant i Storbritannien, t.ex. kan även en utländsk bokförare vara kvalificerad att bära denna titel genom uppvisande av motsvarande kvalifikationer. Den sedvanliga vägen, dvs. att börja som lärling i ett yrkesförbund, kräver gymnasieutbildning, erhållen kvalifikation som chartered accountant räknas som likvärdig med en magistergrad. Oftast är det fråga om en tre eller fem års studietid som i slutet tillåter en lärling att bli fullvärdig medlem (på yngre eller associate-nivå) av ett yrkesförbund. Tre års dokumenterad praktik hos en certifierad arbetsgivare (authorised employer) eller fullvärdig medlem är den vanliga minimitiden som en lärling behöver avsätta. För att bli fullvärdig medlem av ACCA behöver man utföra 14 prov som inbegriper ekonomistyrning, redovisningsstandarder, affärsrätt, beskattning, revision, affärsanalys, god sed i bolagsstyrning samt yrkes- och affärsetik.

Proven kan genomföras efter tre eller sex månader beroende på var provet genomförs. Lärlingens yrkesmässiga verksamhet regleras strängt av yrkesförbundets föreskrifter, däribland får inte en lärling erbjuda sina tjänster på egen hand och framlägga årsberättelser.

Efter att en bokförare har kvalificerats som fullvärdig medlem eller chartered accountant och dessutom äger ett praktikintyg, kan han eller hon på egen hand (third party) erbjuda sina tjänster (public practise). För att erhålla ett praktikintyg kan det, som i ACCA-exemplet, ta ytterligare tre år, såvida den föreskrivna dokumenterade praktiken, som krävs för att få intyget, inte inleddes under studietiden. Liksom för att bli kvalificerad till chartered accountant, krävs det också en tre års dokumenterad praktik för att erhålla ett praktikintyg. Om man saknar ett praktikintyg är det möjligt att arbeta med tjänstebeteckningen chartered accountant inom ett företag eller under översyn av en bokförare med praktikintyg. Arbetsgivaren eller handledaren behöver vara registrerad i förbundet för att möjliggöra lämplig praktik för en lärling eller fullvärdig medlem för att han eller hon ska kunna erhålla ett praktikintyg. Det är även möjligt att påbörja sådan praktik innan man uppnår status som fullvärdig medlem.

Yrkesförbund, paraplyorganisationer och krav som ställs på den arbetssökande

I en arbetsannons kan det stå att kandidaten behöver vara medlem i CCAB, professional accountant eller qualified accountant. Betydelsen är densamma för alla tre: kandidaten måste vara fullvärdig medlem i ett yrkesförbund som tillhör CCAB eller motsvarande utländskt yrkesförbund. CCAB eller Consultative Committee of Accountancy Bodies grundades 1974 och denna paraplyorganisation inbegriper ICAEW, ACCA, ICAS, CAI och CIPFA. CIPFA avbröt sitt medlemsskap 2011, då man fann att CCAB sedan inträdet i redovisningskommittén Financial Reporting Council (FRC) i Storbritannien har fokuserat för mycket på revision. FRC, som med svenska begrepp fyller funktionen av en redovisningskommitté, kontrollerar den inrikes verksamheten i alla yrkesförbund för bokförare.

Att erbjuda redovisningstjänster på den brittiska marknaden

Det är inte ekonomiskt ändamålsenligt för ett småföretag att ha en kalkylspecialist (chartered accountant) anställd. Chartered accountant är därför snarare en extern konsult som hjälper till att organisera redovisningsarbeten, vad gäller såväl mjukvara som arbetsprocesser. Dessutom hjälper en kalkylspecialist till att hitta effektiva och hållbara lösningar för registreringsarbetet. Kalkylspecialister som erbjuder sina tjänster har som mål att tjäna fler klienter och göra ett arbete som ger stort mervärde. Deras huvudsakliga tjänster är skatterådgivning och skatteberäkning. Det brittiska skattesystemet är väldigt komplicerat och även privatpersoner kan behöva hjälp av en bokförare med att sammanställa sin inkomstdeklaration. Företag som tar hjälp av kalkylspecialister utför själva registreringssarbeten eller bokföring av transaktioner. Ett småföretag behöver inte registrera in uppgifter varje månad i och med att momsberäkningen sker på kvartals- eller årsbasis. Registreringstjänster kan även köpas in från ett annat företag, eftersom många företag som erbjuder kalkylspecialisttjänster (chartered accounting firm) inte utför registreringsarbeten alls. En kalkylspecialist framlägger årsberättelsen och inkomstdeklarationen baserat på uppgifter som erhålls från företaget och använder vid behov sitt program.

Ett företag behöver en revisor för att framlägga sin årsberättelse om det uppfyller två av följande tre villkor: årsomsättningen överstiger 6,5 miljoner pund, balansräkningen överstiger 3,26 miljoner pund och/eller antalet anställda överstiger 50 stycken.

Lagen ställer inga krav på ett företag som överskrider denna tröskel att anlita en kalkylspecialist. Samtidigt behöver inte en revisor gå med på att fullgöra sina tjänsteplikter om företaget saknar en bokförare med en kalkylspecialists kompetens.